Podporují nás

DĚKUJEME!

Pořízení elektromobilu pro terénní odlehčovací sociální službu "ZET"

CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017270

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Předmětem projektu je pořízení elektromobilu pro terénní odlehčovací sociální službu "ZET". Projekt vychází z úvahy nad poptávkou po službách spolku a dosavadní automobilovou technikou, která je v současné době s ohledem na rozšiřující se aktivity spolku kapacitně nedostačující.

Realizací projektu dojde k zefektivnění sociálních služeb, které spolek Zet-My, z.s. poskytuje a ke

splnění následujících dílčích cílů, které byly v projektu stanoveny:

- Poskytovatel sociálních služeb spolek Zet-My, z.s. poskytne svým pracovníkům a klientům zázemí

odpovídající současným standardům.

- Zvýší se kvalita materiálně technické základny žadatele.

- Bude zatraktivněno prostředí pro poskytování sociálních služeb.

- Vozový technický park bude množstvím vozidel odpovídat potřebám zaměstnanců a klientů.

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nákupu elektromobilu zkvalitnit sociální služby (možnost dál

přijímat nové klienty a odlehčit tak pečujícím rodinám) a podmínky života pro klienty s

kombinovaným, mentálním postižením v ORP Olomouc, Prostějov, Konice, Litovel, Uničov a jižní

části Šumperska.

Cíle projektu budou v souladu se specifickými cíli 6.1 REACT-EU, konkrétně pak:

Zajistit přechod od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí.

- Specifický cíl A.2: Vytvořit podmínky pro zajištění potřebných kapacit sociálních služeb

komunitního typu terénní, ambulantní i pobytové formy

Podpořili nás...

 • SELP Servis s. r. o.
 • Obec Velký Týnec
 • Obec Majetín
 • Robert Runták
 • WECKO sanitární technika s. r. o.
 • Accounting Administration Services a. s.
 • Obec Dolní Studénky
 • Iva Kočnarová
 • MUDr. Karel Martínek
 • Tiset Morava s. r. o. 
 • Mgr. Milan Šebesta
 • Andrea a Zbyšek Firlovi
 • Siemens, s. r. o., odštěpný závod Elektromotory Mohelnice

 • Jitka Bláhová

 • Dalibor JanečekObec Velký Týnec nám poskytla dotaci ze svého rozpočtu ve výši 20 000 Kč na majetek a nákup materiálu, DHM a DHIM - vybavení potřebného k naší činnosti.

Statutární město Prostějov nám poskytlo ze svého rozpočtu dotaci 3000 Kč na poplatky spojené s provozem automobilu a jeho opravy, který využíváme v naší odlehčovací službě ZET. 


DĚKUJEME            Vaše Zet-My